• RODO

    • KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

     W związku z realizacją wymogów art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

     1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Dydni, 36-204 Dydnia 221 – zwana dalej Szkołą, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.

     2. W Szkole został powołany Inspektor ochrony danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: inspektor-odo@wp.pl.

     3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

     4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

     • realizacji zadań dydaktycznych, innych zadań statutowych Szkoły oraz zadań organizacyjnych wynikających z ustawy Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U.2018.996 tj. ze zm.) na podstawie (art. 6 ust. 1 c RODO),
     • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Szkole,
     • realizacji umów zawartych z kontrahentami,
     • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

     5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

     • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
     • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Szkołą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Szkoła.

     6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

     7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

     • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
     • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
     • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

     - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

     - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

     - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

     - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

     -dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się  z obowiązku wynikającego  

     z przepisów prawa;

     • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

     -  osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

     - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

     - Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

     - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

     • prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

     - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę,

     - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

     • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

     - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

     - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

     8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

     9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Szkole Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

     10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

     11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

     12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w Dydni
   • Dyrektor - tel. 13 43 034 80
    Sekretariat
    tel. 13 43 034 80
    tel. 13 43 035 30
    tel. 13 43 035 32
    tel. 13 43 035 50

    Sekretariat czynny: Pn. - Pt. w godz. od 7.00 do 15.00
   • SZKOŁA PODSTAWOWA
    im. Świętej Królowej Jadwigi w Dydni
    36 - 204 Dydnia 221
    Poland
   • https://spdydnia.pl
  • Logowanie